Thêm 1,18 tỷ CPT khác đã được rút khỏi lưu hành

Hôm nay, 1,18 tỷ token CPT khác đã được gửi đến địa chỉ số 0 của mạng Ethereum.

Điều này có nghĩa là hơn 17 tỷ token, hoặc khoảng 63% tổng lượng phát hành ban đầu, đã được rút vĩnh viễn khỏi các sàn giao dịch.

Ghi chép nội dung giao dịch đã có sẵn trên mạng Etherscan .