Tất cả các hoạt động với Token trong nền tảng

CPT

Giao dịch CPT giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - CPT - Gửi

Giao dịch CPT về ví nội bộ từ sàn giao dịch hoặc tài khoản trong mạng Ethereum (rút và nạp tiền)

Tài khoản cá nhân

Két - CPT - Nạp tiền

Xem địa chỉ ví CPT nội bộ của bạn ở đâu

Tài khoản cá nhân

Két - CPT - Nhận chuyển khoản

Bán CPT bằng ETH trên sàn giao dịch nội bộ

Tài khoản cá nhân

Cặp CPT - ETH

Mua CPT bằng Fiat

Ứng dụng di động

Phiên bản dành cho Android

Mua / Bán CPT bằng ETH

Uniswap

Giao dịch CPT - ETH và ngược lại, không tính phí rút tiền

Mua / Bán CPT bằng ETH

Latoken, Huobi

Giao dịch CPT - ETH và ngược lại, phí rút tiền cao

Cổng rút CPT

Tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Theo dõi bản tin

LIXI

Giao dịch LIXI giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân
 
Két - LIXI - Gửi
 
 

Nơi để xem địa chỉ ví LIXI nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân
 
Két - LIXI - Nhận chuyển khoản
 
 
 
 
 

Bán LIXI bằng USDT trên sàn giao dịch nội bộ

Tài khoản cá nhân
 
Cặp LIXI -  USDT -
giao dịch ẩn danh
 
 
 
 

Mua LIXI bằng Fiat

Ứng dụng di động

Nạp tiền

PF

Giao dịch PF giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - PF - Gửi

Giao dịch PF về ví nội bộ từ sàn giao dịch hoặc tài khoản trên mạng Ethereum (nạp và rút tiền)

Tài khoản cá nhân

Két - PF - Nạp tiền

Nơi để xem địa chỉ của ví PF nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân

Két - PF - Nhận chuyển khoản

Bán PF bằng ETH trên sàn giao dịch nội bộ

Tài khoản cá nhân

Cặp PF - ETH

Cổng rút PF

Tài khoản cá nhân

Két - PF - Rút tiền

ETH

Giao dịch ETH giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - ETH - Gửi

Nơi để xem địa chỉ ví ETH nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân

Két - ETH - Nhận chuyển khoản

Cổng rút ETH

Tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Theo dõi bản tin

XEM

Giao dịch XEM giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - XEM - Gửi

Nơi để xem địa chỉ ví XEM nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân

Két - XEM - Nhận chuyển khoản

Cổng rút XEM

Tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Theo dõi bản tin

XYO

Giao dịch XYO giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - XYO - Gửi

Nơi để xem địa chỉ ví XYO nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân

Két - XYO - Nhận chuyển khoản

Cổng rút XYO

Tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới

Theo dõi bản tin

LIXIGOLD

Giao dịch LIXIGOLD giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - LIXIGOLD - Gửi

Nơi để xem địa chỉ ví LIXIGOLD nội bộ của bạn

Tài khoản cá nhân

Két - LIXIGOLD - Nhận chuyển khoản

Cổng rút LIXIGOLD

Không khả dụng

USDT

Giao dịch USDT giữa các người dùng trong nền tảng

Tài khoản cá nhân

Két - USDT - Gửi

Chuyển USDT về ví nội bộ từ sàn giao dịch hoặc tài khoản trên mạng Ethereum (nạp và rút tiền)

Tài khoản cá nhân

Két - USDT - Nạp tiền

Xem địa chỉ ví USDT nội bộ của bạn ở đâu

Tài khoản cá nhân

Két - USDT - Nhận chuyển khoản

Bán LIXI bằng USDT trên sàn giao dịch nội bộ

Tài khoản cá nhân

Cặp LIXI - USDT

Cổng rút USDT

Tài khoản cá nhân

Két - USDT - Rút tiền