Token LIXI và CPT có liên quan đến nhau như thế nào, nếu chúng không được giao dịch theo cặp và CPT bị rút khỏi lưu thông?

Token CPT sẽ không bị xóa khỏi lưu thông. Việc trao đổi CPT sang  LIXI sẽ luôn được mở sẵn với tỷ giá 1:1.