Tôi muốn trở thành người dùng đã được xác minh, tôi có thể tiếp tục như thế nào?

Chuyển đến tài khoản cá nhân của bạn và điền vào các trường có dấu chấm than.