Tôi đã đăng ký nhận bản tin, làm cách nào để thay đổi ngôn ngữ?

Mở thư cuối cùng từ danh sách gửi thư và theo liên kết “Thay đổi cài đặt” ở cuối thư.