Quá trình làm việc để mở tính năng giao dịch ETH ra bên ngoài còn cần bao nhiêu lâu nữa? Tiến độ đang ở giai đoạn nào?

 Quá trình này đang gần đi đến công đoạn cuối cùng. Đây là điều kiện cho phép chúng tôi bắt đầu một phong trào tích cực như vậy cho sự phát triển hơn nữa của dự án.