Mất bao lâu để mở một giao dịch rút tiền đối với các ví bên ngoài?

Tác phẩm gần đi đến công đoạn cuối cùng. Điều này cho phép chúng tôi tích cực tiếp tục phát triển hơn nữa dự án.