LIXI sẽ có sự phân phối token như thế nào?

Việc chuyển đổi CPT sang LIXI sẽ không dẫn đến việc phân phối lại token — người sở hữu CPT và đổi chúng lấy LIXI sẽ sở hữu cùng một số lượng token LIXI mới, người không thực hiện chuyển đổi vẫn sẽ là chủ sở hữu của token CPT.