Khi nào được mở cổng rút ETH ra các sàn giao dịch bên ngoài?

Chúng tôi đang làm việc để có thể mở ra cơ hội này, kèm với các điều kiện và lợi ích đặc biệt cho những người nắm giữ ETH.