CPT sẽ bị loại bỏ dần?

Mã thông báo CPT sẽ không bị rút khỏi lưu thông. Đổi CPT lấy LIXI sẽ luôn có sẵn với tỷ giá một ăn một.